جرم های آلومینایی

  نســوزهای ریختنی گروهی از نسوز های مونولیتیکی هستند که امروزه کاربردهای زیادی در صنعت دارند. این نســوز ها به علت خواص تقویت شده و روش استفاده راحت مـــورد توجه قرار گرفته اند. نسوزهای ریختنی معمولی مخلوطی از ترکیبات پایه، مواد نسوز، چسباننده ها و مواد کمکی هستند که در زمان استفاده با آب مخلوط، […]