نمایشگاه متافو – 1398

روز زن – 1399

نمایشگاه متافو – 1399

دومین سالروز تاسیس مجموعه
 گهر فولاد پیشرو

نوروز 1400