اولین نیستیم اما در تلاشیم در زمره بهترینها باشیم.